Men 10 verite pwisan ki soti nan Sòm 106: Se yon seri devosyon pou premye a katrièm jou a. (Jou 9)

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

March 5, 2019

Byenvini fanmiy GTH! Jodia se jou 9 seri devosyon sou Sòm 106 ke profèt Shyju Mathew te fè non yon etid biblik nan legliz Emmnuel a Montreal. Yè nou te wè kòman lè ou zele pou Bondye ou jwenn glwa Li. Jodia profèt Shyju egzòte nou pou nou reponn byen a lidè nou yo nan tout sitiasyon.

Pa blye pataje-l avèk yon vwazin. Si ou fin-k vizite seri sa-a, inskri nan blog la pou ou ka resevwa lòt devosyon yo nan bwat ou. Pase yon jounen nan lapè Bondye.

JOU 9: PIGA OU CHWAZI FÈ LIDÈ OU YO LAPENN.

Sòm 106. 16 – Antan yo la nan dezè a yo te rayi sò Moyiz ak sò Arawon, sèvitè Bondye te chwazi a.”

Lespri konpetisyon ap manje anndan ou. Si ou konpare tèt ou avèk manm fanmi ou, oswa zanmi ou, oswa lidè ou, konparezon ap mennen-w nan jijman. Jijman ranpli ak ogèy..

Zanmi, pa gade lidè ou epi konpare tèt ou ak yo. Se Bondye ki rele yo! Lè ou kritike ak jije lidè ou yo, ou pral fè fas a menm kalamite ke Arawon ak Miryam. Mouvman ki tap pase nan kan an te arete na yon ti tan! Miryam te gen maladi po ki te vinn sou li, e tout pèp la te fòse kite sa yo tap fè a jouk tan Miryam te trouve mizèrikòd pou l te ka geri.

Lapryè: Bondye, fè-m gras pou-m pa janm fè jalouzi.

Bon zanmi mwen , se Bondye ki chwazi lidè yo pou beni ou, pou kouvri ou e pou ede ou grandi. Si ou kite mekontantman chita nan kè ou, ou ka rate konplètman sa Seyè a te rezève pou ou! Pa fè lidè ou yo lapenn pa awogans ou.

Sòm 106:32-33, Pèp la te fè Seyè a fache anpil bò sous dlo Meriba a. Sa te fè Moyiz lapenn pou yo..

Moyiz pat kontan lè pèp la te toujou ap plenyen epi li te reponn yo avèk kòlè, non avèk lapè. Kòm rezilta, nonm ki te nonmen pa Bondye pou mennen pèp li a nan Tè pwomès la te fòse sèlman kontanple peyi sa anvan li te oblije bay Jozye dirije pèp la epi li te mouri sou mòn lan.

Byen eme, olye ke ou fè lidè ou yo fache, ou dwe yon benediksyon pou yo.