Month: May 2020

PREPARASYON AVAN NOU RESEVWA ONKSYON

Eske ou konnen onksyon ki sou ou, kisa li ye?. Lè ou kòmanse santi doulè moun ki bò kote ou, moun ki nan esklavaj, doulè nan jenerasyon an, konpasyon sa a ap kalifye ou pou ou resevwa yon onksyon ki pral kraze jouk nan pèp la bò kote ou. Men, ou dwe pare/ ou dwe prèt…

Read More

AVANSMAN KWAYAN YO – 4epati: Pou Fini avèk Epwizman

Nan peryòd izolasyon sa a, kote tansyon ak chòk ke COVID19 kreye, pwoblèm epwizman kòkraze kapab yon faktè emosyonèl pou tout moun. Ki jan pou nou fè, antanke kwayan, pou nou kontinye pedale epi avanse, lè nou santi nou pa rete jèvrin ankò?? Kisa w ka fè lè pa gen okenn fason ou ka chape anba sa ki ap epwize nou epi bannou kokraze.

Read More

AVANSMAN KWAYAN YO- 3e pati: Antrene men nou pou fè lagè

Lè nou nan yon sezon ki graj, avèk kriz Covid19 la, ekonomi yo bese, epi anpil kote nan mond antye anba izolasyon, eske se pa yon gwo soulajman pou ou konnen ke Senyè a se yon Bondye lagè? Zanmi lektè, Pwofite byen 3e Pati seri sa a sou “AVANSMAN KWAYAN YO”, kote nou devlope bonjan zouti pou relache pouvwa Bondye. Frè’m ak sè mwen yo, se pou nou vin fò nan Senyè a. Bondye vle fòme ou epi antrene men ou pou fè lagè.

Read More