Author: RNBlog Admin

AVANSMAN KWAYAN YO – 4epati: Pou Fini avèk Epwizman

Nan peryòd izolasyon sa a, kote tansyon ak chòk ke COVID19 kreye, pwoblèm epwizman kòkraze kapab yon faktè emosyonèl pou tout moun. Ki jan pou nou fè, antanke kwayan, pou nou kontinye pedale epi avanse, lè nou santi nou pa rete jèvrin ankò?? Kisa w ka fè lè pa gen okenn fason ou ka chape anba sa ki ap epwize nou epi bannou kokraze.

Read More

AVANSMAN KWAYAN YO- 3e pati: Antrene men nou pou fè lagè

Lè nou nan yon sezon ki graj, avèk kriz Covid19 la, ekonomi yo bese, epi anpil kote nan mond antye anba izolasyon, eske se pa yon gwo soulajman pou ou konnen ke Senyè a se yon Bondye lagè? Zanmi lektè, Pwofite byen 3e Pati seri sa a sou “AVANSMAN KWAYAN YO”, kote nou devlope bonjan zouti pou relache pouvwa Bondye. Frè’m ak sè mwen yo, se pou nou vin fò nan Senyè a. Bondye vle fòme ou epi antrene men ou pou fè lagè.

Read More

PÈSE ou AVANSMAN KWAYAN YO- 2e pati: Plas pou Transfòmasyon an

Nan sezon COVID19 sa a, Bondye nan syèl la trase yon Pèse/yon avansman pou chak kwayan! Nan sezon rete kache lakay sa a, eske nou pa ta sipoze prè pou yon transfòmasyon, pou yon metamòfoz? Nan premye pati Seri sa a, nou te wèi “Chemen ki mennen nan benediksyon sanparèy”. Pati 2 a revele yon dinamik pwisan konsènan transfòmasyon lavi, pou vin youn ak Bondye nan sezon sa a. Seyè a ap envite ou Jodi a nan nouvo sezon sa a.

Read More

Devlope Sans Espirityèl nou yo

Èske nou limite akoz distraksyon nou yo, oswa manke volonté, pran tan nou bezwen pou konekte lespri nou avèk Lespri Bondye a? … Nou dwe devlope lespri nou pou rive tande Vwa Bondye a. Men, eske nou konnen ki jan pou nou fè sa?

Read More