சங்கீதம் 78:15-16
வனாந்தரத்திலே கன்மலைகளைப் பிளந்து, மகா ஆழங்களிலிருந்து தண்ணீரை அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுத்தார்.
கன்மலையிலிருந்து நீரோட்டங்களைப் புறப்படப்பண்ணி, தண்ணீரை நதிபோல ஓடிவரும்படி செய்தார்.

நீங்கள் ஒரு சூடான நாளில் கடற்கரைக்கு சென்றுஇருக்கிரீர்களா? மணல் மீது நீங்கள் நீண்ட காலம் தங்கியிருந்தால், உங்களுக்கு தெரியும், அதற்க்கு ஒரே ஒரு தீர்வு இருக்கிறது: அந்த தண்ணீருக்குள் சென்று குளிர்ச்சியடையச் செய்வது. பிரச்சனை, அதிக குறியீட்டு நாட்களில், கடற்கரை விளிம்பில் உள்ள நீர் உங்கள் குளியல் தொட்டியைவிட சூடாக இருக்கிறது. இடுப்பு அளவு ஆழமான தண்ணீர் குளிர்ச்சியாக இருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் நிம்மதி எப்படி வரும்மென்றால், குளிர்ந்த, ஆழமான, தண்ணீரில், உஷ்ணமான கோடை நாளன்று ஒரு மிக அருமையான சரணாலயத்தில் இறங்கும்போது உண்மையான நிவாரணம் வருகிறது. அங்கு, புத்துணர்ச்சி உங்களை நிறைவு செய்கிறது. ஏரி அல்லது கடல் ஆழத்தில் பாய்ந்து தங்கி இருக்கும் போது நாம் குளிர்ச்சி அடைவோம். என்ன இனிமையான நிவாரணம்!

ஆண்டவர் அநேக கிருபைகளைக் கொடுக்கிறார்.  வேதத்தில் நீரோடைகள், ஆறுகள், ஆழம் போன்றவை விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆழ்ந்த நீரூற்றுகளிள் தன்னீர் அதிகமாக இருக்கும். ஆறுகள் நிறைந்த இடங்கள், முழுமையான ஆசீர்வாதங்கள், கவனம், திசை மற்றும் வேலைகளை குறிப்பிடுகிரது. ஆறுகள் பிளந்து நீரோடையாக ஓடினாலும் தன்னீர் அங்கெ ஓடும்.

சில இடங்களில், நீங்கள் நீரோடைகளை மட்டுமே காணலாம்.  மற்ற இடங்களில்,  கர்ஜிக்கிற ஆருகளை பார்து ஆச்சிரியபடலாம், அதுவே, பின்பு நீரோடைகளகவும், சிறந்த நாரைகளாகவும் அல்லது  சிறிய துளிகளாகவும் மாறும்.

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இரட்சிப்புடன் தொடங்குகிறது. நம்முடைய விசுவாசம் ஓரு வாழ்நாள் பயணம், தாகத்தோடு ஆண்டவருடைய கிருபையை தேடுவது.

நாம் அனல் இல்லாமல் இருந்தாலோ, ஆண்டரை நன்கு அறிந்திருந்து விட்டோம் அல்லது நம் தாகத்தை அடக்குவதற்கு போதுமான தண்ணீரைப் பெறும் இடத்திலிருந்தோ நாம் ஓட வேண்டும். ஆண்டவருடைய பிள்ளகளாகிய நாம் ஆண்டவருடைய ஆழத்திற்க்கு போக வேண்டும்.

ஆண்டவருடைய ஆழத்தை தாகத்தோடு தேடுகிற பிள்ளைகளுக்காக ஆவர் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்.

ஆழ்ந்த இடத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பாக முதலில் நீங்கள் ஆற்றை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.   இன்னும் ஆற்றை கண்டுபிடிக்க, நீங்கள் நீரோடையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இன்னும், நீரோடையை கண்டுபிடிக்க, நீங்கள் உங்கள் தாகத்தை அடைய ஒரு சில துளிகளை விரும்ப வேண்டும்.

விருப்பத்தினால் தேடல்  தொடங்குகிறது. பவுல் சொல்லுகிறர், “ I கொரிந்தியர் 12:31,”வரங்களை நாடுங்கள்”. ஆசை உங்கள் இதயத்தில் ஒரு விருப்பம், ஆனால் உற்சாகமான ஆசை உங்கள் இதயத்தில் ஆழ்ந்த ஆசையாக, விட்டுவிடாத ஆசையாக இருக்க வேண்டும்.  ஆண்டவரைப் பின்தொடரும் ஒரு கிறிஸ்தவரின் மூன்று நிலைகள் என்னவென்றால் கேளுங்கள், தேடுங்கள், தட்டுங்கள். கேட்பது முதல் படி. இரண்டாவது படிநிலை தேடுவது, ஆனால் தேடுவதோடு நிறுத்த வேண்டாம். நீங்கள் தட்ட தொடங்க வேண்டும்.

உங்கள் ஆசை எங்கே என்று கேட்கவும். ஆண்டவரே, நான் உங்களை அறிய ஆசை படுகிரேன்.  இந்த நீர்த்துளிகளுக்காக நன்றி, ஆனால் நான் உங்கள் நீரோடைகளை, நாடுகிறேன்…

தேட, நீங்கள் ஆண்டவருக்குள் இன்னும் திறக்க எப்படி என்று கண்டறிய வேண்டும்:
கவனியுங்கள்: ஆண்டரவரின் இதயத்தைத் தொட நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?
துளிகளில் இருந்து நீரோடைக்கு செல்லும் பயனத்தை பிரதிபலிக்க வேண்டும்.
முன்னோக்கி நகர்த்துவதற்கான விசைகளைப் பாருங்கள்.
ஆண்டவரிடம் கேளுங்கள்: வும்மை தேட நான் என்ன செய்ய வேண்டும், நான் எதை நிறுத்த வேண்டும்?

வரலாற்றை உருவாக்கிய ஒவ்வொரு விசுவாசியும் பரலோகத்தின் வாசல்களில் தட்டுவதைத் தேடுவதைத் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள்.

தட்டுவது தேடுவது போல அல்ல. தெய்வீகத் தன்மை என்ன வென்றால், பரிசுத்த ஆவியானவரால் முழுமையாக வழிநடத்தப்படுபவனுமாகிய நம்முடைய பிதா, அவருடைய குமாரனாகிய நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசுவை அறிவது..

அன்பார்ந்தவர்களே, நீங்கள் ஆண்டவருடைய இதயத்தை அசைக்கும் வரை வானத்தின் கதவுகளைத் தட்டுங்கள்!

துளிர் கிறித்துவத்திலிருந்து, அவருடைய ஆற்றுக்கும், நதிக்கும், ஆழமான இடத்திற்கும், ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தட்டுவதில் இருந்து தேட முயல வேண்டும்.

உலகின் பொருட்டு, நாம ஆழமான இடத்தில் குதிக்கும் வரை நாம் நிறுத்த கூடாது.

ஆண்டவரின் ஆழம் புரிந்து கொள்ளத்தக்கது, நம்முடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது, .ஆண்டவரிடம் இருந்து வருவது ஆண்டவருக்காக வருவது.

இங்கே தாகத்தோடு,  திறமையோடு, தேடுகிரவர்களுக்கு வானம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

அவருடைய மகிமைகாக துளிகளில் இருந்து நீரோடைக்கு சென்று பின்பு  ஆழத்திற்க்கு செல்வது ஒரு பயனம்.

பிரியமானவர்களே, ஆண்டவரை தாகதோடு பின் தொடரும் ஒர் கிருஸ்தவ சேனையை உலகம் எதிர்பார்கிரது. நீங்கள் ஆசைப்படுகிறீர்களா?

ஆழமான  நிலைக்கு நாம் செல்லும்படி, நாம் ஆண்டவரை ஆவலோடு தேடுவோமாக!