சங்கீதம் 106: 34-39 கர்த்தர் தங்களுக்குச் சொன்னபடி, அவர்கள் அந்த ஜனங்களை அழிக்கவில்லை. ஜாதிகளுடனே கலந்து, அவர்கள் கிரியைகளைக் கற்று; அவர்களுடைய விக்கிரகங்களைச் சேவித்தார்கள்; அவைகள் அவர்களுக்குக் கண்ணியாயிற்று. அவர்கள் தங்கள் குமாரரையும் தங்கள் குமாரத்திகளையும் பிசாசுகளுக்குப் பலியிட்டார்கள். அவர்கள் கானான்தேசத்து விக்கிரகங்களுக்குப் பலியிட்டு, தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளுடைய குற்றமில்லாத இரத்தத்தைச் சிந்தினார்கள்; தேசம் இரத்தத்தால் தீட்டுப்பட்டது. அவர்கள் தங்கள் கிரியைகளினால் அசுத்தமாகி, தங்கள் செய்கைகளினால் சோரம்போனார்கள்.

ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் யாரோடு கலந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களோ, அவர்களுடைய வழிகளைத்தான் நீங்கள் கற்றுக் கொள்வீர்கள். ஆகாத சம்பாஷணைகள் ந்ல்லொழுக்கத்தை கெடுக்கும். (1 கொரிந்தியர் 15:33)

இயேசு பாவிகளோடு கலந்து இருந்தார். ஆனால், அவர்கள் இயேசுவைப்போல் ஆனார்கள். வேசிகள் அவரிடம் வந்தபடியால், இயேசு அவர்களுடன் இருந்தார். நீங்கள் பாவிகளோடு இருந்தால், நீங்களும் பாவியாக நடந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் அவர்களுடன் இருக்க கூடாது. அதற்கு பதிலாக, அவர்களை சபைக்கு கொண்டு வாருங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் உங்களை மாற்றுவதை விட, ஆண்டவர் அவர்களை மாற்றுவதை அனுமதிக்கட்டும்.

ஜெபம்: கர்த்தாவே, அவர்கள் உன்னைப்போல ஆகக்கடவர்கள்.

அன்பின் தேவன் நீதிபதியாகவும் இருக்கிறார்.

சங்கீதம் 106:40 அதினால் கர்த்தருடைய கோபம் தமது ஜனத்தின்மேல் மூண்டது; அவர் தமது சுதந்தரத்தை அருவருத்தார்.

அளவில்லா அன்பு காட்டும் தேவனாலும், கடுமையான கோபத்தில் இருக்க முடியும். எப்பொழுதும் ஆண்டவரோடு திரும்புவோம்.

நண்பரே, பாவம் எப்பொழுதும் அடிமைத்தனத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

சங்கீதம் 106: 41 அவர்களை ஜாதிகளுடைய கையில் ஒப்புக்கொடுத்தார்; அவர்களுடைய பகைஞர் அவர்களை ஆண்டார்கள்.

உன்னை பகைக்கிறவர்களிடத்தில் உன் பாவங்கள் உனக்கு கொடுக்கப்படாதிருப்பதாக.
இன்று சமாதானம் உண்டாகட்டும்.
மன்னியுங்கள்.
இப்பொழுதே பாவத்தை விட்டு ஓடிவிடுங்கள்.

சங்கீதம் 106: 43 அநேகந்தரம் அவர்களை விடுவித்தார்; அவர்களோ தங்கள் யோசனையினால் அவருக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணி, தங்களுடைய அக்கிரமத்தினால் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள்.

நீங்கள் தாழ்த்தப்பட்டால், உங்கள் பாவத்தை பாருங்கள்.
இரக்கமுள்ள தேவன் உங்களை எப்பொழுதும் காத்துக்கொள்வார்.

சங்கீதம் 106: 44-46 அவர்கள் கூப்பிடுதலை அவர் கேட்கும்போதோ, அவர்களுக்கு உண்டான இடுக்கத்தை அவர் கண்ணோக்கி, அவர்களுக்காகத் தமது உடன்படிக்கையை நினைத்து, தமது மிகுந்த கிருபையின்படி மனஸ்தாபப்பட்டு, அவர்களைச் சிறைபிடித்த யாவரும் அவர்களுக்கு இரங்கும்படி செய்தார்.

அவருடைய அன்பிம் மூலம் ஏராளமாக சிறைப்பிடித்து வைத்த அனைவரையும் ஆண்டவர் மீட்டுக் கொண்டார்.