Lavi Jozèf (Pati 3): YON ESPWA KI VIVAN AKTIVE PWOTEKSYON BONDYE

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

August 13, 2021

Bonjou, lektè GTH!

Nou kontan anonse ke RN Global Church Family (Fanmi Legliz Global Reveye Nasyon yo) te lanse atravè anpli nasyon! RNGC sipòte moun ak fanmi ki ale nan Sèvis ki gen menm kouran ak “Revive Nations” sou entènèt epi ki konsidere Revive Nations kòm legliz lakay yo, yon fanmi espirityèlman trikote, ki anrasine nan lanmou Bondye. Si ou ta vle tou senpleman genyen aksè nan sèvis yo sou entènèt avèk Pwofèt Shyju ak Tiny Mathew, ou ka anrejistre non ou nan adrès entènèt sa a: www.revivenations.tv pou enskri tèt.

Jodi a pandan n ap aprann kijan pou aktive pwoteksyon diven nan lavi nou, se pou nou kraze tout loudè (pwa lou) nan lavi nou, pandan n ap kontinye rankontre revelasyon Bondye a atravè Pawòl pwisan sa a ke Pwofèt Shyju Mathew pibliye.

Èske ou se yon moun ki te soufri anpil nan lavi?

Ou renmen soufrans? Wi? Non?

Pifò nan nou ta reponn yon gwo NON a kesyon sa a. Moun pa reyèlman renmen doulè epi se sèlman kèk nan nou ki ta vle soufrans kontinye.

Zanmi, nan lavi, eprèv yo nòmal epi antre nan fon vale yo se nòmal, men rete ladann yo pou toutan se pa nòmal.

Ann repete verite sa a: eprèv yo nòmal. Vale yo nòmal. Kòm yon kwayan, rete ladann yo PA nòmal!

Nan dènye tèks nou te poste a, nou li nan Jenèz, ki jan Pawòl la teste Jozèf atravè eprèv. Bib la te dekri plis istwa Jozèf la, ke “jouk nan lè li, Pawòl la te teste li ‘” (Ps 105: 19).

Ti gason sa a ki te jwenn menas lanmò pa pwòp frè li yo, answit ke yo vann kon esklav, aprè sa, akize fosman epi finalman, trayi pi lwen nan prizon; lavi li se tankou yon chante tris tout bon!

Eksepte, Pawòl la sonde Jozèf! Jozèf te teste jouk lè li, jiskaske Pawòl la manifeste avèk fwi diven nan bon konprann Supernatural epi favè Bondye te vin vizib nan lavi li.

Jozèf pat rete nan prizon an! Li te soti nan prizon pou dirije peyi Lejip apre sa li te epaye tout mond lan pou yo pa mouri anba grangou!

Zanmi, wi, Senyè Jezi te di disip li yo : “Nou gen pou nou soufri anpil sou latè“; Answit, Seyè a kontinye: “Men pran kouraj, paske Mwen dejà ranpote viktwa sou mond lan!” Jan 16:33

Jezi te di, “Pran kouraj, paske Mwen te simonte mond lan!”

Chè zanmi, se pou nou klè sou sa : Gen soufrans, gen eprèv avèk lapenn nan lavi a, men Lespri Kris la ki abite andedan nou an simonte mond lan!

Nou pote Lespri Sila a ki genyen batay la!

Se vre wi, soufri 365 jou san viktwa se pa pòsyon yon kwayan! Antanke kwayan, nou gen yon ministè espwa!

1 Pyè 1: 3: « Ann fè lwanj Bondye, Papa Jezikri, Seyè nou an. Paske, nan kè sansib Li, Li ban nou lavi ankò lè Li te fè Jezikri leve soti vivan nan lanmò. Sa fè nou viv avèk anpil espwa ».

Pòsyon nou soti nan Bondye Papa nou an, se yon ESPWA KI VIVAN! Bondye, ki nan gwo mizèrikòd Li, ki te fè nou nan Kris la, bay ESPWA kòm pòsyon pa nou! Rezirèksyon Jezikri, ki te venk lanmò pou ou ak pou mwen, ban nou Yon Espwa Vivan.

Espwa vivan ban nou lagras pou nou viv ankò, pou nou kontan ankò.

Nou mete konfyans nou nan bonte Papa Bondye, epi nou kontinye kenbe lafwa ke tout wout la soti nan twou pwi san fon an pou rive nan palè a, paske nou gen yon Espwa ki vivan nan Kris la, Venkè nou an!

Konsa, zanmi, ou gen laperèz oswa lafwa? Èske ou gen espwa oswa ou san espwa? Èske ou kwè nan Bondye fidèl nou an, menm si zye ou ap gade yon vale an oswa yon tèt mòn?

Lè sa a, yon Espwa ki vivan se pou ou tout bon vre!

Tanpri pa bliye abòne ak Revive Nations, peze sou « Like » epi bay Revive Nations bourad selon jan kè ou! Se pou Seyè a beni ou pandan wap pataje bon nouvèl pwisan sa a ak zanmi ou yo ki nan bezwen!