7 JOUNEN DEKOUVÈT – Jou 5: Disène fason Bondye pale avèk pitit Li yo

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

April 12, 2021

Zanmi lektè GTH yo, nou espere ou ap pwofite seri sa a kap chanje lavi nou! Nan 4e Jou a, nou te wè ki jan Pòl reprann espwa li nan Kris epi débloke zye espirityèl li yon lòt fwa ankò. Nan pwochen tèks sa a, Pwofèt Shyju Mathew, Fondatè Revive Nations pale sou fason kle Bondye kominike avèk pitit Li yo, atravè kreyasyon Li. Annou mete tèt nou ansanm, nou egwize sans espirityèl nou yo pou disène fason Bondye nan sezon eksitan sa a pou kò Kris la!

Fason Bondye kominike, se yon bagay trè pwisan. Lè Bondye te ede Pòl nan Travay Apot 27, Bondye pat desann, se pat Li menm anpèsonn ki te pale avèk Pòl. Bondye te voye yon zanj pou li al pale nan non Senyè a.

Sa a se yon obsèvasyon trè kritik: Si nou pa aprann ki jan Bondye pale, nou pral kapab egwize sans nou yo pou tande epi

wè anpil diferan fason Bondye chwazi pale. Nou ka rete ap tann Seyè a, ap tann, espere epi ap tann kèk jou anplis, alò ke Bondye te deja pale paske Bondye te manifeste Li nan yon fason ke nou ka pat espere, konsa nou manke tande Vwa Li!

Nan Travay Apot 27, zanj lan te vin jwenn Pòl pou ba li bon konprann epi enstriksyon ki soti nan men Senyè a. Pòl te rankontre zanj lan aprè li te sonje, pi gran pase nenpòt tanpèt, ki moun ki Mèt li epi ki moun lap adore. Apati de yon si gran nivo lafwa ak sètitid, nan lespas 36 èdtan, 276 gason te kanpe sou rivaj zile nan Malta, yo te emèveye jan lavi yo te epanye, san danje epi san briy. Okenn nan yo pat peri.

Anvan li te wè mirak li, idantite ak pozisyon Pòl te dwe klè. Apre li remèt tèt li nan men Seyè a, èd vin rive, sou fòm yon zanj. Koulye a, Pòl pat adore zanj lan ki te vin jwenn li; Pòl adore Seyè a. Pòl pat resevwa zanj lan nan kèk koneksyon espesyal avèk zanj lan; Bondye te voye zanj lan bòkote sèvitè Li paske se chwa kominikasyon Bondye te chwazi.

Bondye souvan pale ak pitit Li yo atravè kreyasyon Li; zanj yo se yon pati nan kreyasyon Li. Si nou pa akòde sans nou yo pou rive konprann kijan Bondye sèvi ak kreyasyon Li yo pou pale avèk nou, nou ka inyore fason ke Bondye sèvi ak tout bagay Li kreye.

Bondye ap chèche lafwa nan pitit li yo pou konprann sa ki disponib pou sans espirityèl nou yo. Epi Bondye ap tann jiskaske ou ka wè klè. Senyè a te tann 13 jou jiskaske Pòl te abandone nanm li anvan yo te voye yon zanj avèk Pawòl la, epi sekirite te vin asire pou tout moun ki avèk Pòl nan bato a (gade Travay Apot 27:24).

Nan okazyon sa a, yo voye yon zanj bòkote Pòl. Nan lòt sikonstans nan lavi Pòl, Bondye te kominike nan diferan lòt fason. Bondye te voye Ananias, yon sèvitè Li, bòkote Pòl pou li priye pou li (Travay Apot 9). Pòl te dirije pa vizyon (Travay Apot 16: 9). Pòl te gen anpil rankont nan syèl la (2 Kor. 12). Zanj yo te yon fason pami anpil lòt fason ke Bondye te itilize pou jwenn sèvitè Li Pòl avèk Pawòl la.

Soti nan Abraram anpasan pa Mari pou rive nan Seyè nou an JeziKris, vizit zanj te toujou temwen (prezan) antanke yon pati nan lavi devan Bondye ki gen tout pouvwa a. Nan Ebre 1:14 li di : Konsenan zanj yo, yo tout se yonn bann lespri k’ap sèvi Bondye. Se Bondye menm ki voye yo pou ede moun ki pral eritye delivrans la?

Zanmi, menm jan zanj yo sèvi Seyè a, yo sèvi menm jan tou eritye yo ke Senyè a delivre (souple, mete isit: mwen menm ak ou!). Zanj yo respekte kwayan yo paske nou lave nan San Jezikris. Lè yon zanj gade nou, zanj yo pa wè yon moun ki dezespere. Yo wè yon Pitit Bondye, ki kouvri avèk San Jezi, ki delivre, ki sele pa Sentespri a. Oh ki bèl jwa nou genyen, paske nou rele Pitit Bondye! Bondye nou an se yon Bondye ki pale!

Kòm nou rankontre gras ki nan seri sa a, se pou nou zye espirityèl nou retabli epi se pou zòrèy espirityèl nou branche sou Vwa Bondye a tankou li pat janm branche anvan epi se pou nou anbrase tout fason ke Bondye pale avèk pitit Li yo, ki gen ladann domèn zanj yo!

Nou espere ou ap pwofite seri 7 jounen Dekouvèt sa a. Pataje avèk yon zanmi epi se pou ou beni pandan wap pibliye Bon Nouvèl Seyè nou an pou jodi a!