Lavi Jozèf (Pati 1): ANKOURAJE ONKSYON LIBERATÈ A

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

July 29, 2021

Bonjou zanmi lektè GTH yo! Jodi a, nou gen pou nou aprann kijan pou nouri epi ankouraje Onksyon pou delivre nou anba zeprèv nou yo. Konsa, pwan yon ti kaye avèk Bib ou epi pwoche pipre! Rivyè sa a pwisan anpil! Asireman, se mizèrikod Senyè a pou pote Pawòl san mezi sa a nan jou enpòtan sa yo!

Lè ou wè yon timoun oswa petèt yon ti bebe adorab, èske ou reyalize ke menm si li ka sanble avèk yon ti bebe tou zwit, li pa sèlman yon ti bebe?

Pitit sa a kapab yon liberatè ke syèl la voye pou fanmi ou, pou vil ou a, oswa pou nasyon ou a!

Annou gade byen lavi Jozèf. Papa li te prefere jèn ti gason sa a, frè li yo te rayi li, epi syèl la te òdone li kòm yon liberatè.

Gade – Bondye voye Jozèf! Jenn ti gason sa a ki toupatou ap vire nan pye Simeyon epi ki tap gazouye apre Jida, ki te pitit prefere Jakòb paske li te fèt nan jou vyeyès Jakòb, Li pa te sèlman prefere pa papa li ‘- Men li te gen favè Seyè a kòm Jeran plizyè nasyon!

Byenneme, penga ou souzestime fason Bondye ap leve yon liberatè lakay ou!

Pa koupe swaf pitit ou yo! Pa tenyen pawòl ki te relache sou lavi ou avèk lavi fanmi ou!

Kapab genyen sèlman yon ti kras, yon ti siy tou piti konsènan destine Bondye fikse sou lavi pitit gason ou oswa pitit fi ou a, men toujou kenbe je fikse (pa janm blye) ke si ti moun yo fèt nan Wayòm nan, yo se pitit pwomès!

Se pwofetikman nou dwe leve pitit nou yo!

Sa a se ADN Ministè Reveye Nasyon yo, pou mennen Lidè yo leve kanpe, pou yo ka fòme fanmi epi moun avèk onksyon ki pran Wayòm nan pa lafòs.

Se pou Bondye Toupwisan an kondwi nou pou leve fanmi ki gen pwisans Wayòm Bondye a!

Shalom (kè poze) pou ou menm avèk tout moun lakay ou!