Fòmasyon sou lagè espirityèl: 1e Pati, SE POU VEYATIF

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

July 22, 2020

Zanmi mwen yo, nou espere ke ou va pwofite entwodiksyon sa a sou : FÒMASYON SOU LAGÈ ESPIRITYÈL, se yon seri kapital, nan sezon jodi a pou Kò Kris la. Nan premye Pati a, nap gade estrikti otorite Bondye itilize. Chak jou, se pou ou santi’w grangou piplis epi anvi Bondye plis. Se pou nou pare pou batay espirityèl!

Nan Lè minwi kase sa a, nou dwe antrene dwèt nou pou batay la epi antrene men nou pou lagè.

Nan sezon konfinman sa a, rete tann Sèvitè Bondye a oswa Sèvant nan Bondye a pou vini pote ou sekou, se pa yon opsyon. Nou dwe grandi epi vini moun Bondye ke te kreye a. Nan sezon sa a, nou dwe fòme epi antrene pwòp Men nou pou lagè espirityèl!

Èske sa vle di nou ta dwe vin tankou yon gwogwo boksè oswa oswa yon frantirè kòm yon vanyan sòlda ki pa janm manke? Nan domèn lespri a, petèt, men nan domèn fizik la, sa pa nesesè.
Zanmi, si janmè te gen yon tan nou bezwen antrèman ak fòmasyon pou aprann fè lagè kont lènmi an, li se kounye a.

Konsa, ki kote pou nou kòmanse?

1 – Kòmanse avèk Sous la.

Jezi te pran 12 disip yo epi Li te wenn yo. Pandan lontan anvan Jezi te wenn yo (vide lwil sent sou tèt yo), Jezi leve kanpe epi li te deklare: “Lespri Bondye a wenn mwen” (Lik 4:18). Kòm Bondye te wenn Jezi nan batèm Lespri Bondye, se konsa Jezi wenn disip li yo. Jezi se Sous nou an, se Sous ki delivre nou anba lanmò. (Ezayi 12: 3), Li se kòmansman nou epi lafen nou. Onksyon sòti nan men Senyè a. San Jezi, nou pa ka fè anyen.

2 – Rekonèt lè li nesesè pou antre an aksyon.

Lè Adan te plase nan Jaden Edenn lan, Bondye te di, “Miltipliye epi ranpli tè a.” (Jen 1:28) Bondye mete yon sèl moun an chaj, Adan, epi nou konplètman espere miltiplikasyon anpil pitit sou la tè avèk Adan.

Menm jan an tou, Jezi, Pitit Bondye a, te swiv menm sistèm Papa a. Li rèstore tout bagay (Rev 21: 5), Li lapriyè, Li chwazi yon douzèn moun, aprè sa, Li wenn disip yo epi Li nonmen yo. Li te di disip li yo, “Kèlkeswa moun ou padonnen, peche li yo ap padonnen” epi yo Li voye yo soti pou ale fè disip. Yo te resevwa konsyin pou fè menm bagay la.

Wayòm Bondye a avanse avèk fòs. Lapriyè pasif yo ak bon entansyon nou yo pa sifi pou gaye bon nouvèl la bay nasyon yo. Gen moun ki te fè sa. Se konsa, lè Bondye kòmande ou pou miltipliye, epi ou wè ti kras fwi, ou dwe kòmanse mennen ankèt (poze tèt ou kesyon) sou sa ki pwoblèm lan epi answit, fè yon bagay konsenan pwoblèm ou idantifye a!

3 – Mache nan Otorite ke Kris la ban nou.

Lè Jezi, Pitit Bondye a, padonnen peche moun, Li te choke Farizyen yo. Po sou kò Farizyen yo te ka preske detache kite kò yo lè Jezi te konside sitiyasyon yon nonm paralize ke bon zanmi li yo te bese desann nan fetay kay la devan Jezi nan reyinyon an. Premyèman Jezi geri nanm li, Li di, “Pitit mwen, peche ou yo padonnen” anvan Li geri kò enfim paralize a (Lik 5: 17-39)

Koulye a, Jezi te moun pafè a. Men, Jezi te bay disip Li yo, ki se pechè, yo tout, otorite pou fè sa Li te fè:

Geri moun ki malad, netwaye lepre yo, leve mò yo, chase move lespri yo; ou te resevwa gratis, se pou bay libreman (Matye 10: 8).

Ekip Jezi a te resevwa menm pouvwa ke Pitit Bondye a! Nan Wayòm nan, lè Kris bay yon kwayan otorite Li, pouvwa Kris nan disip la ap vini kòmsadwa.

Si se konsa, byeneme, ki kantite pouvwa ou te obsève dènyèman?

Anverite, Satan pa vle ou kwè ke ou ta ka viv sou latè men jan Jezi te viv sou tè a.

Jezi espere sa. Li rele nou limyè pou lemond antye, menm jan Li se limyè (Matye 5:14). Li kòmande nou pou limyè nou klere devan tout moun, pou lè yo wè tout byen nap fè yo, yo va fè lwanj Papa nou ki nan syèl la (Matye 5: 16).

Jezi wenn disip Li yo pou kontinye travay la epi Senyè a pa chanje kòmandman sa. Nou dwe reprezante Li, nou se kò Kris la, sou latè, pou miltipliye epi fè pitit avèk semans Li te bay la.

Zanmi mwen, ou reprezante Senyè a! Lè lènmi an gade ou, se pa oumenm ke li wè, lènmi an wè san Jezi ki kouvri ou! Lè konsa lènmi an fache li fè gwo kòlè! Byeneme, ou pa ka rive imajine poukisa atak lènmi an rive, petèt, se paske ou pa konnen ki moun ou ye (ki vrè Idantite ou). Ou dwe konnen byen:

ü Ou se men ak pye Kris la, nou se Kò li.
ü Ou se yon kretyen. “Moun ki wenn”.
ü Se moun Jezi ou ye.

Koulye a, se pou ou renouvle lide ki nan tèt ou.

4 – Klere byen klere nan Kris epi anbrase ki moun ou ye: ou se inik limyè Senyè a!

Lè Seyè Jezi te monte nan syèl la, Li voye ekip la pou gaye levanjil jouk nan denyè bout latè
.
Senyè a te di yo: “Ale toupatou sou latè, anonse Bon Nouvèl la bay tout moun.” (Mak 16:15).

Kounye a, okenn nan disip Jezi yo pat akonpli komisyon an ekzakteman menm jan an.
Diferan sèvitè ak sèvant Bondye gen gras diferan, epi kouran diferan. Se pa tout moun ki pral vin yon Apot oswa Pwofèt oswa Evanjelis. Grandè Bondye nou an manifeste jan Li fè chak bagay avèk divèsite. Nasyon diferan, koulè po diferan, diferan espès, peyizaj diferan ranpli Tè a byen bèl. Bondye kreyatif nou an fè legliz Li gras pou reflete palèt koulè bote Li a nan avèk tout varyasyon.

Chak disip Jezi yo te komisyone pou ale nan yon nasyon diferan, pou divilge yon gras inik, men Jezi te wenn tout disip Li.

Annou pran ekzanp Filip, predikatè revèy la. Chak kote li te ale, dife revèy la te eklate. Koulye a, Apot Jan, disip Jezi renmen anpil la, moute yon lanmou gwo twou san fon nan kwayan yo. Pòl te anseye konsèp nan Nouvo Testaman an; teyoloji li yo toujou dekouvri. Pyè te konseye fanmi yo ak gwoup yo pou yo opere nan gras Kris la. Jak te preche sou sentete avèk derayman peche a. Plizyè Sèvitè diferan te pote limyè diferan konsènan revelasyon Kris la: yo tout te bon.

Se pou ou konnen pwòp tèt ou (idantite ou) nan Bondye, answit byen pwofite gras inik Li te bay ou epi se pou ou sispann konpare.

5 – Finalman, se pou ou konekte avèk Bondye!

Si ou vle byen antrene pou lagè espirityèl, si ou vle lespri ou grandi, ou dwe konekte nan syèl la plis pase tout tan! Plis ou konekte pwofondeman avèk Kris, se plis ou pral reflete Kris isit sou latè.

Nan pwochen pati seri sa a, nap table sou “Kijan yon moun ki konekte nan syèl la ka chanje anviwònman an pou fè avanse Wayòm Bondye a”. Ansanm, nap pran angajman epi etabli règ, selon jan Sentespri fidèlman fòme epi antrene Men nou pou aprann fè lagè espirityèl!