ANRASINE (Pati 8): FASON POU KONTRENT SEYÈ A

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

July 9, 2021

Bonjou chanpyon GTH yo! Men Pati 8 nan seri ANRASINE NOU NAN SEYÈ a, Pawòl k ap gide nou pou ane 2021 nan Revive Nations. Pou jwenn aksè a tout seri a, klike isit sou lyen sa a. Pati 7 la te montre nou yon bèl revelasyon sou Glwa Seyè a ki kache mistè Li yo pou tout bèl glwa nou pou dekouvri yo! Koulye a, nan Pati 8, nap gade kijan pou oblije Seyè nou an. Èske sa posib menm? Pwoche kote pwofèt Shyju Mathew, Fondatè Revive Nations, pandan nap eksplore sijè pwisan sa a antanke kwayan pwofondman anrasine nan Jezikri!

Èske ou pa janm kontrent yon moun pou li rete pou yon repa, pou pran yon ti repo oswa pou siwote yon ti kafe, epi yo fini rete yon ti jan pi lontan? Nan Lik chapit 24:29, de disip yo sou wout Emmaus la te oblije Senyè a, yo di: Rete avèk nou, paske li nan aswè, epi jounen an fin pase. Jezi antre lakay yo.

Remake byen: Yo oblije Li. kontrent se yon fòs aktif. Li pat fasil pou yo fè Jezi vini ak yo. Te gen lit ki te dwe fèt. Pou oblije pran efò!

Si ou etidye karakteristik Bondye yo, ou pral wè karakteristik sa yo menm nan kreyasyon an.

Bondye kreye zanj Li yo pou yo fonksyone tankou Li. Yo pote prensip batman kè Bondye yo. Anpil fwa, lè zanj yo parèt, konn gen bezwen yon kontrent pou yo ka rete.

Abraram te oblije twa zanj yo rete pou yo manje (Jenèz 18). Jakòb pat kite zanj lan ki parèt devan li ale jiskaske li te jwenn yon benediksyon, epi ala bèl lit ki te dire lontan nan mitan lannwit lan (Jenèz 32).

Sèten pèse pap vini jiskaske ou pare pou lite pou jwenn avansman sa a.

95% nan tan an, kwayan manke sèten avansman pwisan ki te sipoze vin jwenn yo, paske yo pat gen andirans espirityèl yo lite jiskaske yo jwenn sa yo te resevwa.

Yon kretyen ki pa konprann sa vin yon kretyen pasif.

Yon kretyen ki pa konprann sa vin yon kretyen ki gen dwa.

Zanmi, ki kapasite ou genyen kounye a?

Èske ou vle fè nenpòt sakifis ki nesesè pou oblije kontrent Seyè a?

Nan Jeremi 29:13 Senyè a di, “N’a chache Mwen, n’a jwenn mwen lè nou chache Mwen avèk tout kè nou.” Apre sa, Mwen va kite nou jwenn Mwen.

Lwa rankont la egzije ou pou chèche Bondye pou ou ka jwenn Li.

Ou pa pral jis tonbe sou Li – ou sipoze chache Li! Men, pou ou ka rankontre Senyè a, ou dwe swiv sèten etap.

Nan Lik 24:28, nou li, Epi yo te pwoche bò bouk la, kote yo te ale: epi li te fè tankou si li tap ale pi lwen.

Senyè Jezi pafè, Li pa konnen peche, Li san riz ni manipilasyon, se ti Mouton Bondye ki jis, pafè! Men, Ekriti yo temwaye, plis pase yon fwa reyalite sa a, Li pretann pase. Li pran pòz Li pa vle rete, men Li vle rete. Li vle manje avèk yo, men Li aji tankou Li pa vle.

Kisa ki te entansyon Seyè a? Poukisa Li tap pran pòz Li?

Jezi se tou de : dabò yon Wa ki moun ki mande pèp Li a swiv yon sèten fason, epi nan menm tan, Li se Papa damou nou. Se poutèt sa, Li anseye verite avèk anpil pasyans. Kòm yon Wa, Li konnen yo pa gen yon konpreyansyon sou ki moun Li ye. Disip yo pa konnen ki jan pou yo apwoche Li. Yo pa konnen ki jan yo plonje nan favè Li. Yo pa konnen ki jan pou yo gen aksè a li.

Poutan, Seyè Jezi renmen disip Li yo.

Men, je yo te bouche.

Senyè a pa ka devalorize tèt Li epi ba yo tout gratis, paske nenpòt bagay yo bay fasil yo devalorize. Li pa ka diminye kiyès Li ye, paske li te deklare kijan yo dwe apwoche prezans Li, ki jan yo dwe peye yon pri pou yo jwenn Wa a.

Men, yo pa gen konpreyansyon.

Etandone Li se yon papa damou, Senyè Jezi retade yon ti tan ankò, jiskaske yo rive jwenn verite sa a.

Se tankou moman sa yo, lè nou ap jwe kach kach avèk pitit nou yo. Lè nou kache tèt nou, se pa paske nou pa vle timoun nou yo jwenn nou. Lè nou kache tèt nou, se paske nou espere ke yo pral lokalize nou!

Bondye ap chèche moun ki pral oblije Li.

Bondye ap chache tout kè nou, wi, tout nou-menm.

Lè ou ap priye, èske tout kè ou la? Lè ou ap pale nan lang, èske tout kè ou la? Lè wap chante, èske tout kè ou la? Lè w ap bat bravo, èske tout kè ou la?

Prensip rankont la mande pou ou bay Bondye tout kè ou. Tout 100% nou.

Konsa, men gwo Kesyon pou poze tèt ou: Èske ou vle plis nan Bondye?

Èske w ap pwoche bò kote Li? Kisa ou dispoze fè pou kontrenn Seyè a?

Nou espere seri sa a ap ede ou pwoche pi pre Seyè a ki renmen ou! Pou tande Pawòl sa a an antye, klike isit la. Tanpri pataje seri sa a avèk yon moun ke ou renmen! Se pou nasyon yo ka reviv jan Seyè a lache envitasyon pwisan sa a bay tout moun ki grangou pou jwenn plis nan Senyè a!