Lavi Jozèf (Pati 5): SENDWÒM MAK FABRIK GRANFRÈ PI AJE YO NAN KÒ KRIS LA

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

September 20, 2021

Bonjou, Zanmi lektè GTH!

Nou espere ke ou byen pwofite seri espesyal sa a sou lavi Jozèf. Nan Pati 5 sa a sou lavi Jozèf la, Pwofèt Shyju pataje yon Pawòl revelasyon sou Sendwòm Granfrè ki pi Aje yo nan Kò Kris la. Nou envite ou panche pi pre pou yon Pawòl ki pral chanje lavi ou!

Nan Jenèz 37: 2, Jozèf, yon jenn gason disètan, t’ap okipe troupo mouton avèk frè li yo, pitit Bilha yo ak pitit Zilpa yo, madanm papa li, epi li te pote bay papa Jakòb yon move rapò konsènan frè li yo.

Frè ak Sè nan Kris mwen yo, ki jan ou menm ak fanmi ou antann nou? Kouman sa ye, avèk frè epi sè kretyen ou yo? Èske gen yon relasyon ki benefisye youn ak lòt, oswa, tankou anpil moun, èske ou ka tonbe nan pèlen Granfrè pi aje yo?

Sendwòm Granfrè pi aje yo se yon zafè ki vye anpil tankou liv Jenèz.

Sendwòm sa a te kòmanse manifeste nan tan jadendedèn avèk Kayen epi Abèl. Abèl te bay Bondye yon ofrann akseptab epi Kayen, ki moun ki te konnen sa yo dwe fè, te chwazi fè otreman. Lè Bondye te aksepte ofrann Abèl la, men pa aksepte ofrann Kayen an, Kayen te telman fè jalouzi, li te touye frè li Abèl, li te asasinen desten frè li a ke Papa a te aksepte!

Zanmi, si ou vle vin yon kretyen byen anrasine nan Senyè a, fason ou renmen frè ou yo, fason ou soumèt ou epi onore frè yo ak sè yo nan mitan ou, se Yon TÈS reyèl sou matirite ou nan Kris. Tès imilite sa a se yon tès ke anpil kwayan echwe, leve kite Legliz ki vin fèb epi divize, olye pou yo te yon Lame ini ki leve pou Wa nou an.

Sendwòm Granfrè pi aje a se yon lespri konpetisyon.

Sa a se yon lespri fè jalouzi nan konparezon, yon atitid fyète ki pote divizyon, doulè ak lanmò, lè moun ap gade pou yo wè sa lòt moun genyen, oswa avèk kiyès yo pi pi kole, oswa opòtinite ke yo bay lòt moun, alò Lè sa a, rayi moun mete pye konsènan tout sa nou konsidere kòm avantaj enjis oswa konsènan favè Papa a bay lòt frè ak sè yo.

Avèk Jozèf, lòt pitit Jakòb yo pat kapab wè valè ti frè yo a. Yo te kapab sèlman konpare tèt yo avèk yon ti frè ki abiye avèk yon rad plizyè koulè sipè epi yo meprize li pou sa. 10 granfrè sa yo te tèlman anvye relasyon Jozèf ak papa yo, ke konparezon te preske fin touye yo. Konsa, yo te leve tankou yon foul, epi yo te an kòlè, yo te jete nan yon twou pwòp ti frè yo a (yon adolesan Wen), ke syèl la te òdone, epi yo te kite li la pou li mouri, san okenn espwa.

Nou dwe pran bonjan prekosyon nou kont lespri jalouzi sa a epi konpetisyon nan Kò Kris la!

Se pou ou ranfòse idantite ou (bay idantite ou jarèt) antanke byeneme Senyè a!

Si sèlman lòt frè yo te apresye pozisyon yo tankou pitit gason Jakòb renmen anpil, olye yo te nouri tèt yo avèk flam anmè konparezon, avèk anvi epi jalouzi! Si sèlman yo te ka apresye ti frè a kòm fanmi, olye pou yo fè konplo pou touye pwòp ti frè yo.

Jounen jodi-a, pandan lènmi an ap konbat kò Kris la avèk anpil raj, nou dwe rete djanm nan idantite nou antanke byeneme Senyè a. Nou dwe refize makfabrik Sendwòm Granfrè yo ki ka paralize desten nou epi detwi frè ak sè nou yo nan Senyè a!

Konparezon ka sèlman nouri ensekirite. Ensekirite toujou kreye Fyète.

Lènmi an pral toujou ap chèche fason pou trennen nou nan fyète (ògèy) paske li konnen ke “Seyè a opoze ak moun ògeye yo epi li bay favè a moun yo ki enb!” (Jak 4: 6). Nou pa ka kite lènmi an chase nou anba konfyans nou nan Kris la! Nou dwe kwè nan idantite nou kòm pitit Bondye renmen anpil.

Kisa ki te ka rive si pitit Jakòb yo te santi yo an sekirité nan lanmou papa yo, si yo te aksepte koreksyon epi yo te vin solid tankou yon fanmi ini?

Èske Jozèf te ka fèt antanke moun ki pou delivre pèp Izrayèl la anba grangou, se pa pou delivre peyi Lejip?

Èske richès nasyon yo nan tan grangou sa a te ka òdone pou Jakòb, sof si pitit gason yo te aji yon lòt jan? Pandan ke nou pap janm konnen tout enpak Sendwòm Granfrè yo sou lavi Jozèf, se pou verite move sendwòm sa a chanje repons nou bay frè ak sè Wen yo nan lavi nou! Se pou nou chak sispann konpare epi viv sèlman avèk rekones ke lanmou Papa nou ki nan Syèl la se verite nou!

Se pou Senyè a montre avèk mizèrikòd tout domèn ensekirite nan lavi nou, pou nou pa fè jalouzi pou frè ak sè Wen ki nan mitan nou yo, men pito, pwoteje, jwi epi ankouraje frè ak sè nou yo nan Kris la. Ansanm, se pou nou leve tankou yon fanmi Bondye ki an sekirite, ke tanpèt konparezon ak jalouzi pap janm rale nan trajektwa yon destine kap fini!

Syèl la òdone nou pou nou dirije ak gouvène kòm lamarye li renmen anpil la!

Se pou Legliz la leve dekore epi adore, paske siman, Senyè a ap vini byento!

Se pou Pawòl sa a chanje lavi ou jodi a! Se pou ou beni menm plis, menm jan ou pataje Pawòl pwisan sa a ak moun ki nan bezwen!