3 Klé pou vire kè wa ou a

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

January 22, 2019

Kòm kwayan, nou dwe pratike reverans ak respè pou otorite yo. Nouvo chofè yo konnen prensip sa a byen : si yon machin lapolis rete yo sou wout la pou vitès! Men, lè ou manké gen lonè sa ka gen konsekans grav. Ou ka pèdi travay ou si ou dezonore bòs nan travay ou oswa anplwaye parèy yo. Divòs se fwi anmè nan dezonore maryaj. Pèdi lafwa nan kominote ou se souvan rezilta lè ou abondan lidèchip legliz ou.

Lonè se langaj syèl la se pwotokòl Bondye etabli pou lavi sou latè.

Lè Bondye wè lonè, li pral leve ou. Bib la di lè ou onore, ou pral viv lontan nan peyi a (Egzòd 20:12 Men lè ou dezonore, ou konpromèt lavi ou. Lonè pote lavi men dezonè pote lanmò. li kraze relasyon li kraze kapasite ak objektif nou an.

Nan lavi, gen pòt kap louvri epi genyen kap fèmen pou ou tou. Sa ap depann de si ou aprann langaj lonè a. Dyab la pral tante ou, pwovoke pou ka fache, fè moun ou onore desevwa ou, pou pòt yo ka fèmen nan lavi ou akòz de dezonè ou.

Dyab la konnen kisa pou l fè pou ou ka deranje . Li pral fè ou vinn fache epi lè sa a, pow ! bagay malonèt ap soti nan bouch ou, souvan, byen fò! Lè ou pa respekte pwotokòl ki nan plas la , epi ou ap goumen ak li, ou pap respekte lidè ou, ou menm di zanmi ou ki jan ou ta fè li pi byen, ou pa respekte moun kap fè sekirite a, ou fèmen pòt ke Bondye vle louvri ou ou yo. Tripotay , kalomnye moun , sa yo se anprent satan. Mache lwen tout sa ka fè dezòd.

Èske ou pral veye favè Bondye a nan lavi ou pa repons ou a?
Si ou ap viv nan lonè devan Bondye ak moun, jistis ou ap vini devan Jezi, Seyè nou an, pòt yo ap louvri epi pèsonn pap ka fèmen yo!

Men si sa ta fasil ou difisil, se pou vinn yon gason oswa yon fanm ki konn onore. Lè ou onore yon gouvènman ki aji avèk injistis, se pa gouvènman an ki pral beni ou, se Bondye ki beni. Bondye pral wè imilite ou epi desann pou beni ou!

Konsidere lavi Jozèf la yon fwa ankò. Nan Jen 40: 23 nou wè chèf gadyen farawon an te bliye tout bagay sou Jozèf, li pa janm panse avèl lè Jozèf te rete nan prizon an pou yon lòt dezan.

Ou pa ka fache ak yon moun ki bliye ede ou: sa a se yon siy imatirite. Bondye ap sèvi ak moun pou ede ou. Lè Bondye va leve ou pou ede ou, Li pral voye yon moun. Men, si ou poko ka jwenn okenn èd, pa fache. Soumèt tout bagay nan men -L. Remèt ou bay Bondye ki renmen epi mete konfyans ou nan men pwisan li.

Pou Jozèf, sa a te yon tès. Jozèf te di chèf li a, lè li te kite prizon an, “Lè ou rive nan palè a tanpri sonje m ‘”. Erè No.1: Mete konfyans ou nan moun olye nan Seyè a.

Petèt, tankou Joseph, ou vin anmè kou fièl paske yon moun pa t ede w. Poukisa ou fache lè yo bliye-w, lè Bondye te fè yo pa sonje? Èd ou pa soti nan yon moun. Li soti nan Seyè a.

Wa Salomon te ekri nan Pwovèb 21: 1 « Kè wa a nan men Senyè a, tankou rivyè dlo, li vire l nenpòt kote li vle».

Seyè a kenbe kè wa nan men l ‘.

Ou pa bezwen fache lè yon wa nan lavi ou pa fè ou favè, paske kè wa se nan men Senyè a li ye. Kite Bondye vire kè chak wa, chak bòs nan travay, chak lidè kap gouvène, chak paran, chak pastè tankou yon kouran kote Li vle.

Dyab la ta renmen fè ou ofanse ak otorite ke Bondye te mete nan lavi ou.

Fòk ou SISPANN saa.

Aprann lwa loyal ak langaj grandè tou: onore otorite epi mete konfyans nan Bondye paske li ka vire kè wa sou ou!

Men twa kle ki kap ede ou vire kè wa yo nan lavi ou:

1. Mandepoukisa kouran sa a ap koule nan direksyon sa a?

Èske gen gwo wòch ak rezistans pou kouran sa a koule lwen ou? chache ki wòch ki nan lavi ou ki anpeche kouran sa koule tankou dlo nan direksyon ou.chache konnen kisa ou ka fè sa vinn an favè ou. Danyèl te fè jèn pandan 21 jou pou l te ka konprann sa ki nesesè ke li dwe fè, li tap chache konprann. Neemi te fè menm bagay la. Yon fwa konpreyansyon vini, La retire tout gwo wòch ki te sispann kouran koule an favè w nan lavi ou!

2.Fouye tè pou dlo a ka koule nan direksyon ou.

Dlo ap koule sèlman nan yon nivo ki ba. Imilite se esansyèl. Jou ke ou santi ou gen dwa pou yon pwomosyon se jou a ou pa pare pou li. Imilie tèt ou, epi kòmanse fouye pou kreye baz la, kouran pral koule otomatikman nan direksyon ou. 1 Pyè 5: 6 di nou «imilye tèt nou, Se poutèt sa, anba men Bondye pwisan epi nan moman apwopriye a li ka leve ou».

3. Viv nan pyete, pou nenpòt moun ki renmen yon kè pi pral gen wa a kòm zanmi yo.

Wa Salomon ekri nan Pwovèb 22:11, Moun ki renmen pyete nan kè, ak pawòl ki gen pyete pral gen wa a kòm zanmi l ‘. Eske ou okike ap gade sa wa gen nan men li epi sa fè ou bliye gade figi wa a? Avèk bèl pawòl ak yon bon kè, wa ou pral chache w tankou yon zanmi. Lè Bondye wè kè pwòp ou a, Bondye ap deplase kè wa a nan direksyon pou, ki tande pawòl ak bon konprann w epi ki pral fè li apwouve ou. Se poutèt sa, chanje fason ou yo. Chanje karaktè ou. Bondye pral fè bagay sa yo deplase nan direksyon ou semèn sa a, si ou onore wa yo, ak lapawòl e yon bon kè, Bondye te mete sou lavi ou!

Se pou vwayaj nan lonè sa rich avèk benediksyon pou ou ak moun ou pataje mesaj sa a! Pataje seri pos sa sou lòne , jwenn nou sou Facebook e bay mesaj sou onè sa pou Revive Nations ka rive jwenn tout moun Seyè a rele!