Prepare nou pou Lè Minwi kase (4e Pati): VIV SELON LABANYÈ WAYAL.

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

September 28, 2020

Byenveni lektè Reveye Nasyon yo, men 4e Pati nan seri trè enteresan sou “ Preparasyon pou Lè Minwi kase”. Jodi a, nan Pati 4 la: “Viv selon labanyè Wayal”, Pastè Shyju lage yon revelasyon pwisan konsènan wayote nou nan Kris la. Si ou pat gen chans li blogs anvan yo nan seri sa a, Klike sou Lyen sa a pour jwenn Premye Pati a “Bati yon Revèy”, 2e Pati a “Anmoure JeziKri yo – Ranpli avèk konsistans”, epi 3e Pati a “Kondwi pa Lespri Bondye”! Tanpri pwofite epi pataje mesaj sa yo avèk zanmi ou epi fanmi ou!

Nan sezon sa a, ou ka konsidere tèt nou tankou yon gayan epi yon viktorye? Oswa te gen kèk pèt ke ou pa ka konprann?

Lè ou kòmanse konprann sa Bondye te deja fè pou ou menm ak pou moun lakay ou, ou pral kòmanse fonksyone tankou ou soti nan yon kote ki pi wo, se pa yon kote kap chèche laviktwa, men se fonksyone nan yon kote ki déjà posede laviktwa.

Ki jan ou opere nan yon kote ki posede laviktwa?

Pòl ankouraje nou nan Efezyen 2: 4-7: « Men, Bondye sitèlman rich nan mizèrikòd, Li sitèlman renmen nou, Li ban nou lavi ankò ansanm avèk Kris la, nou menm ki te mouri akòz peche nou yo. Se yon favè Bondye fè nou lè li delivre nou. Ansanm ak Kris la, Bondye fè nou leve soti nan lanmò, Li fè nou chita jouk anwo nan syèl la ansanm ak Li tou. Li fè tou sa pou moutre pou tout tan ki gen pou vini yo jan Li renmen nou anpil anpil, jan Li aji byen avèk nou nan Jezikri ».

Nan moman kritik jodi a, li esansyèl pou nou opere selon reyalite nou kòm moun ki chita nan plas selès (nan syèl la) avèk JeziKris epi pou nou viv kòmsadwa.

Si ou pa wè viktwa, se pa paske Bondye pat ba ou laviktwa.

Se pa paske ou pa ko chita nan plas selès, paske Bib la enfòme nou, “ke nou DEJA chita nan plas nan syèl la”.

Alò, kisa ki pwoblèm nou?

Petèt, nou pa byen konprann idantite nou kòm moun fanmi yon gran Wa (yon fanmi wayal)

Tout moun konprann ke lè yon moun marye nan Wayote, genyen kèk atant ki obligatwa lè ou antre nan yon fanmi wayal. Nan senaryo resan yo, menm si yon fanm ka konvenk mari li pou li kite devwa wayal li yo epi pou li vin fè pati nan monn la, redevans san te achte nou an te koute pwòp lavi Wa nou an.

Senyè Jezi, Wa laglwa a, ki konnen lafen depi nan kòmansman an, vle nou viv tankou lamarye san tach. Wa nou an kòmande nou pou nou renmen epi obeyi kòmandman Li yo.

Kisa k ap pase lè yo rele nou Wayal ak epi nap viv san okenn lòt chanjman? Konsidere istwa sa a, nan ka yon larenn ki echwe pou li konprann reyalite wayote li.

Lontan anvan Rèn Estè te marye ak Wa Asyeris, ansyen Wa sa a te marye avèk yon fanm yo te rele Rèn Vashti.

Yon jou, lè te gen yon gwo selebrasyon, Wa a te rele madanm li. Li te vle montre l ‘bay moun ki te soti nan dè santèn de pwovens, men larèn Vashti te refize vini sou lòd Wa a.

Wa a te fache anpil, li mande chèf li yo: “Dapre lalwa, kisa pou nou fè larenn Vachti paske li pa ekzekite kòmandman Wa Asyeris la? (Estè 1:15)

Yo reponn li: « Se pa sèlman Wa a ke larenn Vachti manke dega. Se tout chèf ak tout gason k’ap viv nan tout peyi ki sou lòd Wa a li manke dega. Lè medam yo va konnen sa larenn Vachti fè a, yo tout yo pral pran mari yo pou bòbòy. Y’ap di: Wa Asyeris ki Wa Asyeris, li te bay larenn Vachti lòd pou vin bò kote li’, larenn lan te derefize! Lè madanm chèf peyi Pès ak peyi Medi yo va konnen sa larenn lan fè la a, se sa sèlman yo pral pale nan zòrèy mari yo depi jòdi a menm. Lè sa a, toupatou medam yo p’ap respekte mari yo ankò. Mari yo menm pral fè kòlè sou madanm yo. » (Estè 1: 16-18).

Wa a te dekrete konsa pou yo retire Vashti nan wayòm li an. Estè te pran plas li sèlman apre yon sezon trè long nan preparasyon pou fè pou evite plis vyolasyon pwotokòl.

Nou te achte avèk san pou antre nan Wayote!

Lè yon moun elve nan wayote, yo pa ka viv pou fè pwòp tèt yo plezi. Nan lavi sa a, pèsonaj wayal yo reprezante wa a; obeyisans yo montre pou Wa a reflete nivo onè ki genyen nan wayòm nan.

Seyè Jezi nou te di, « Moun ki asepte kòmandman m’ yo, ki obeyi yo, se moun sa a ki renmen mwen. Papa m’ va renmen moun ki renmen mwen. Mwen menm tou, m’a renmen l’, epi m’a fè l’ wè mwen. » (Jan 14:21).

Lè nou renmen Jezi, Seyè nou an, Papa a renmen nou tou epi Bondye Papa a ap manifeste pou li!

Zanmi, nan moman minwi kase sa a, Lespri Senyè a vle manifeste tèt li bay pèp li a, poutan Bondye Papa nou an ap peze nou, lè nou konsidere obeyisans nou pou kòmandman li yo.

Jounen jodi a se sezon pou nou vin pasyone pou obeyi Pawòl Bondye, pou nou tranpe tèt nou nan lanmou Jezi, pou nou chache Kè li, plis pase frè nou, plis pase sè nou, plis pase manm fanmi nou, plis pase zanmi nou yo.

Kounye a se sezon pou Mennen yon vi wayal, mache nan diyite ak imilite nan wotè nou, tankou lamarye ke Kris renmen anpil.

Nou nan yon sezon kote Senyè a ap relache yon nouvo dimansyon Gras li sou lamarye a.

Rèy annò Bondye a disponib pou moun ki mete apa, pou yon lamarye ki pran plezi pou degiste kòmandman Li yo.

Nan sezon sa a, pèp Bondye, èske w ap chache jwenn plezi Seyè a nan lavi ou?

Kòm ouap pouse tèt ou nan direksyon dezi nan Bondye sou lavi ou, pi plis ak plis, Seyè Jezi pral manifeste tèt li ba ou. Konsa, viktwa ou vin sèten.

Gen diferan dimansyon nan lanmou Bondye epi obeyisans nou detèmine aksè nou genyen.

Pou Seyè Jezi manifeste tèt Li ba ou, ou dwe obeyi kòmandman Li yo.

Nan kòmansman kote Bondye tèlman renmen mond lan, Li te bay sèl Pitit li a (Jan 3:16) pou mouri pou peche nou yo. Lanmou sa a, lemonn antye fè eksperyans nan moun ki gen anpil vale epi ki kwè, yo jwenn delivrans.

Men, sa se jis pwen kòmansman pou chak kwayan. Gen yon pi gwo pwofondè nan lanmou, kote Kris envite ou vin lamarye li, kote li envite ou nan chanm enteryè li, pou rive wè sa ke lòt pa ka wè, pou konprann nan yon fason lòt moun pa konprann, ou pral mache ak pa wayal nan obeyisans kòmandman li yo.

Pwotokòl wayal Kris la, ki se la Pawòl, mande pou nou soumèt kò nou, kap fè lagè kont Bondye, pou nou viv epi wè manifestasyon laglwa Bondye a, epi jwi reyalite a kòm lamarye wayal li.

Zanmi, sa se yon estil vi wayal, se pa yon destinasyon!

Chak jou soumèt, chak jou simonte epi mache chak jou tankou wa!

Kòm ou fè sa, ou pral kòmanse wè manifestasyon Wa tout way o epi Seyè tout chef yo.

Se pou Wa nou an lonje baton Li, ke wayòm yo ranpli disip pandan nou chak ap viv nan obeyisans pwotokòl Wayal li yo epi remèt vi totalman bay Wa a ke nou renmen anpil!

Pou aprann plis, ale koute mesaj pwisan sa a pa pwofèt Shyju nan lang ou chwazi:

Anglè: https://www.youtube.com/watch?v=hT_lS9yDfY0
Espanyòl: https://www.youtube.com/watch?v=3iawbT1pyYU
Fransè: https://www.youtube.com/watch?v=dsr2a8wPfPw
Punjabi: https://www.youtube.com/watch?v=CPFgGma9WBM
Malayalum: https://www.youtube.com/watch?v=9ODnCN4HMLc
Italyen: https://www.youtube.com/watch?v=QvoJGpiPQa0
Hindi: https://www.youtube.com/watch?v=37L_BlzGkis