5 kle pou ou plane kòm Sentespri-a Pati 3/5: pèsistans se esansyèl

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

September 22, 2018

Eske ou pa janm wè pitit pou kap fè yon bagay li pat te dwe fè, e pi ou pa di anyen, paske ou vle tounen pita pou korijeli? Eske ou te aprann fwi reta? Oswa eske ou reyaji plis pase ou reponn?

Adan ak Èv te antretni sèpan an menm jan Bondye te plane. Moyiz te kache nan dezè Madyan an pandan kat deseni kòm Bondye te plane. Malgre modèl avèg pèp li a nan idolatri, Bondye te plane avèk pasyans sou pèp Izrayèl la pandan anpil syèk. Nan tout Bib la, nou tewen vijilans Bondye fè pou li plane sou pèp li a.

Bondye pa deplase pa tan. Li te kreye li. Men, kapasite nou pou pèsiste nan lafwa, malgre sa pran anpil tan, men li enpètan pou nou kapab vole menm jan Seyè a plane a.

Reflechi sou lannwit long kote van Bondye a te fann Lanmè Wouj la, pandan Moyiz tap plane nan lespwa, bra wo, kè li rete fèm , devan esklav dezespere yo ke li tap dirije soti nan peyi Lejip la.

Sa ki yon pwoblèm lan pou pifò nan nou se ke pou nou ka plane sou dezòd nou yo, fòk nou gen pèseverans, epi li mande pou nou gen konsistans tou. Anpil nan nou dekouraje anvan lè a epi yo pa wè fwi travay yo nan lapriyè. Men, avèk Bondye fòk ou konsistan.

Bondye te sonje Noé.

Jenèz 8:1 Men, Bondye vin chonje Noe ansanm ak tout bèt bwa ak zannimo domestik ki te avè l’nan batiman an. Bondye fè yon van soufle sou latè, epi dlo yo konmanse bese.

Noe te gaye trofe gras la pou pèseverans li. Noye te pran anpil dizèn lane pou bati batiman an. Noe te tann plis ke yon ane, yon fwa batiman an te fèmen, anvan li te mache sou yon tè solid. Men, Noye te resevwa favè pase tout lòt moun sou tè a nan tan li a.

Gen 7:1 Seyè a di Noe: Antre nan gwo batiman an, ou menm ansanm ak tout fanmi ou, paske, nan tout moun k’ap viv koulye la a, se ou menm sèl mwen wè k’ap mache dwat devan mwen.

Ki sa ki te fè Noe sa a resevwa yon benediksyon ke okenn nan zansèt li yo pate resevwa?
Noye te viv tout lavi li dapre sa Bondye te vle .

Nou kapab sèlman imajine, ki jan nan yon kote kite gen anpil mechanste ak dezespwa, ke Noe te toujou leve chak jou pou chache fas Bondye. Noe viv pou fè Bondye plezi nan tout bagay.

Lè van Bondye a te vizite Noye, te gen anpi dezòd tout kote li, e lè sa a, lòd te vini. Lè nou plane menm jan ak Sentespri a, Lespri, ap genyen lòd nan tout sitiyasyon nou yo .

BONDYE KONSISTAN MENM JAN AK KREYASYON

JER 33:20 -21 -Mwen pase yon kontra ak lajounen, yon kontra ak lannwit pou yo toujou rive lè pou yo rive a. Eske nou ka kraze kontra sa yo? Non.

Enben, konsa tou, mwen siyen yon kontra ak David, sèvitè m’ lan, pou toujou gen yonn nan pitit li yo chita sou fotèy wa a nan peyi a. Mwen siyen yon kontra ak moun Levi yo ansanm ak prèt k’ap sèvi m’ yo. Kontra sa yo p’ap janm kase

Bondye pale sou pèp Izrayèl la solèy la leve, li desann san pèdi tan paske se kontra Bondye a ak lajounen kou lannwit (gade Jenèz 1). Solèy la pa janm an reta. Mont ou a ou ka anreta, men solèy la pap janm anreta. Menm jan kontra Bondye a serye pou lajounen kou lannwit, konsa alyans li ak Noye, ak David, e kounye a, atravè Kris la, se trè serye tou. .

Bondye kreye estrikti ki konsistan nan linivè a gras karaktè alyans li. Nou wè ki jan nan lavi Noe, Bondye te pote menm lòd la, menm favè nan alyans dezòd Noe a kòm jou yo nan kreyasyon latè a.

KONSISTANS NOU FÈ NOU JWENN FAVÈ BONDYE.

Pou Noe, apre yo tout jounen difisil yo moute nan pou rete nan batiman an, van Bondye te vini, avèk limyè tou.
Van Bondye a vini a moun ki imite karaktè Bondye, ki imite konsistans li.

Si Noye te rete lwen Bondye, li tap envite plis dezòd nan mond lan. Te gen dezòd toutotou Noye, men pat gen okenn dezòd nan batiman an paske Noye te gen yon alyans pou jistis ak Bondye.

Mezanmi, kouman ou afekte dezòd la nan mond ou jodi a?

Eske w ap tann pwomès la byen?

Num 11:31 Apre sa, Seyè a fè yon sèl van soufle sot nan lanmè, li bwote yon bann zòtolan ki vin tonbe toupatou nan kan kote moun yo te rete a ak toutotou kan an. Yon moun ta gen dwa mache tout yon jounen Nan nenpòt direksyon anvan pou l’ ta kite kote zòtolan yo te tonbe a. Zòtolan yo te fè pil rive twa pye wotè sou tè a.

Tout benediksyon gen yon responsablite pou li, benediksyon Bondye a ka pote ou ale lwen Bondye si ou pa pè gen krent pou li e si ou pa fè lwanj pou bonte li.

Izrayelit yo te finalman libere yo de Lejip, men yo tap p plenyen paske pat gen bon zoranj pou yo manje, men yo bliye ke yo pat gen okenn chenn nan men yo jan yo lè yo tap travèse
dezè a! Se konsa Bondye te pale ak Moyiz e li te voye van an. Byento tout peyi a te kouvri ak zòtolan, epi yon epidei byen vit te vini aprè sa.

Bondye di, Pa gen anyen ki enposib pou mwen.
Pa gen anyen ou ka mande ki twò gwo pou Bondye nou an.
Se jan ou mande a ki kritik.

Mande Bondye bon Papa avèk konfyans . Epi fè tankou Noe: rete tann.

PANDAN KE OUAP PLANE NAN LESPWA, SYÈL LA AP LOUVRI.

Van te soufle pou Ezekièl aprè yon tan li te finn travèse epi travay (Ezekyèl 38). Van te rasanble tout zo yo. Van Bondye te konnen ki zo ki te konekte. Van Bondye a ap toujou pote lòd.

Bondye te chonje Noe e li te voye van an. 378 jou apre premye lapli yo te vini, Noye ak fanmi l te desann.

Souvan, se la kwayan yo konn pèdi wout yo, nan rete tann tro lontan. Lè pwomès Bondye a prankèk semèn olye de jou oswa mwa nou pèdi espwa..

Pou Noe, nou kwè ke lènmi an te eseye desevwa kè l ‘avèk reta sa. Men, Noe kite bwat la avèk yon sèl entansyon, bati yon lotèl pou di Bondye mèsi, paske li te fèl chape menm jan li chape nou, jodi a.

Yon lòt kote, ant pawòl ou di epi e jete-w ou atè a, ou ka gen tan dekouraje nan lespri ou. Dezespwa sa kapab lakòz ou pèdi mirak. Menm jan ak Noe, rete konsistan epi adore Sila ki ap aji pou ou a!

RETE PASYAN PANDAN KE OU AP PLANE A

E si Noe te rive 200 jou epi li te rele, “edem !”, epi si li ensiste pou abandone bato anvan vwayaj li te konplete?

Si Noye te fè sa, Bondye te ka louvri pòt la epi Noye t ap ateri nan yon dezòd labou, oswa petèt yon lanmè ki tap retounen! Olye sa, Bondye te pèmèt bato a kanpe sou mòn Ararat, se konsa Noe te mete premye pa li sou mòn nan pa fon an.

Mezanmi, pou ou ka plane tankou Sentespri a, yon sèl KLE ou bezwen gennyen se pèseverans. . Bondye fonksyone ak pwotokòl pafè ak fonksyon. Tankou Seyè nou an, nou dwe plane sou dezòd nou an nan lespri a epi tann pou van an nan Lespri Bondye a soufle.

(Pati kat pwochen blòg lase : Konprann silans Bondye a. Klike la a pou abònman pou resevwa blog sa a nan bwat lèt ou.)